ISHYAKA RY’IMBERAKURI RIHARANIRA IMIBEREHO MYIZA Y’ABATURAGE RIRIFURIZA ABANYARWANDA NOHELI NZIZA N’UMWAKA MUSHYA MUHIRE WA 2017

Banyarwanda,
Banyarwandakazi,
Imberakuri,
Namwe Nshuti z’u Rwanda,

Muri iyi minsi isoza umwaka, Abanyarwanda ndetse n’Inshuti z’u Rwanda bari mu byishimo byinshi. Ku bw’umwihariko Abakiristu, cyane cyane abemera umunsi wa Noheli ariwo Nyagasani Yezu yavukiyeho, bari mu byishimo byo kwakira umwami Yezu. Aba bose Ishyaka PS IMBERAKURI riboneyeho umwanya wo kubifuriza gusangira ibyishimo bijyanye n’iyi minsi mikuru ya Noheli, ndetse n’Umwaka mushya muhire wa 2017.

Iyi minsi isoza umwaka ntigomba kuba igihe cy’ibyishimo gusa, ahubwo yagombye kutubera n’umwanya wo kwinegura no kwisuzuma maze tugasubiza amaso inyuma tukareba ibyo twagezeho n’ibyo tutashoboye kugeraho. Muri urwo rwego, ni umwanya kandi wo kureba inzitizi zatumye tutagera ku byo twari twiyemeje maze tukazishakira umuti ari nako tuganira ku migambi miremire y’ejo hazaza. Ariko na none, kuri twe dusangiye uru rugamba rwa demokarasi mu nzira y’amahoro, ni n’umwanya wo gusangira ibyishimo byo kuba tugihumeka, tugifite kandi ishyaka ryo gukomeza gushyira hamwe dushaka icyatuma twebwe ku giti cyacu, imiryango yacu, amashyaka yacu n’ibihugu byacu tugira ikizere cy’ejo hazaza.

Banyarwanda,
Banyarwandakazi,
Imberakuri,
Namwe Nshuti z’u Rwanda,

Ni ngombwa ko mu gihe tuba tuganira, tuboneraho umwanya wo kuzirikana inzira y’Umusaraba twaciyemo kandi tukirimo. Tuzirikane bamwe muri twe batashoboye kugira amahirwe nk’ayacu bakaba barasize ubuzima bwabo muri uru rugendo. Muri aba, harimo abatabarutse mu nzira zisanzwe zishobora kuba zishingiye ku burwayi, izabukuru se. Harimo kandi n’abazize ubugizi bwa nabi bwa Sekibi ariko nibura imiryango yabo igashobora kubaherekeza. Hari n’abandi rero, baburiwe irengero, ubu imiryango yabo n’inshuti bakaba bakomeje guhanga amaso mu kirere. Dukomeze tubatekereze kandi dukomeze tubasabire tubwira imiryango yabo n’inshuti tuti, Nimwihangane. Tuzirikane kandi na bagenzi bacu babujijwe uburenganzira bwabo, ubu bakaba baborera mu bihome hirya no hino.

Banyarwanda,
Banyarwandakazi,
Imberakuri,
Namwe Nshuti z’u Rwanda,

By’umwihariko, dukomeze kandi tuzirikane Abanyarwanda babujijwe uburenganzira bwo kuba murwababyaye ubu bakaba barara rwa ntambi iyo bagize amahirwe yo kubona aho bashyira umusaya. Tuzirikane kandi abakuwe mu byabo n’abakomeje kuvutswa uburenganzira bwabo mu nzira izo arizo zose. Aha turazirikana cyane abakomeje gusenyerwa, abenshi bazira ubukene bwabo cyangwa se abasenyerwa kubera impamvu zitandukanye ariko ntibabone ingurane. Tuzirikane kane abakomeje gutotezwa birwanaho ngo babone ikibatunga hirengagijwe nyamara ko bahora basabwa kwihangira imirimo yo kubatunga. Dutekereze kandi aba bose bicwa n’inzara, byaba biterwa k’umusaruro mucye uturuka kw’ihindagurika ry’ibihe cyangwa Politiki mbi zo kubambura imirima cyangwa zitabemerera kwihitiramo imyaka igendanye n’ibyo bakeneye. Ingaruka mbi aba bose bahura nazo, n’ukubaho utariho, n’ukubaho nk’umucakara kandi wari ufite ubushake n’ubushobozi bwo kwiteza imbere ntawe ubangamiye. 

Ariko na none uburyo bwiza kandi burashe bwo kuzirikana abo bose ni ugukomeza urugamba rwo kurwanya nyirabayazana w’ibyo bikorwa bigamije gucura bufuni na buhoro Abanyarwanda.

Banyarwanda,
Banyarwandakazi,
Imberakuri,
Namwe Nshuti z’u Rwanda,

Uyu mwaka turimo kurangiza, hari byinshi by’ingenzi Ishyaka PS IMBERAKURI ryawukozemo. Birumvikana ko byose tutabirondora, ariko, PS IMBERAKURI nk’ishyaka rya politiki riharanira imibereho myiza y’Abaturage twakomeje kuba hafi y’Abanyarwanda, tubakangurira gushikama nta bwoba, tugaharanira uburenganzira bwacu. Dushyira imbere ko buri wese agomba kugira Uburenganzira n’Uruhare bingana k’umutungo w’igihugu cyacu cy’u Rwanda. Muri urwo rwego, dusanga ari ngombwa kugaruka cyane :

  1. Ku ruhare Imberakuri zagize, zihangana n’ibibazo bya politike byari bigamije gusenya burundu gahunda yaryo yo guharanira ko mu Rwanda hakwimikwa ubutegetsi butabangamira abanyarwanda;
  2. Ko Ishyaka PS Imberakuri ryakomeje kwerekana ko ubufatanye bw’abanyarwanda ariwo muzi shingiro wo guhangana n’ibibazo bibugarije. Niyo mpamvu ishyaka ryacu rikomeje kubugirana n’imiryango cyangwa amashyaka turi kumwe ku rugamba rw’amahoro rwa politiki twiyemeje. Aha tukaba twifuza kugaruka cyane cyane ku mpuzamashyaka duhuriyemo na FDU Inkingi hamwe na PDP Imanzi ku ruhande rumwe, n’indi duhuriyeho na none na Amahoro PC, FDU Inkingi, PDP Imanzi n’Ihuriro Nyarwanda (RNC) ku rundi ruhande ; Ishyaka PS Imberakuri risanga guhuriza imbaraga hamwe kw’Abanyarwanda cyane cyane abifuza impinduka mu mahoro aribyo kandi bizaduha ingufu zo gutsinda urugamba rwa Demokarasi twatangiye bityo rikaba risaba n’abandi guhuriza hamwe ingufu ;
  3. Ko Ishyaka PS Imberakuri rikomeje guhagarara ku cyemezo cyaryo cyo kwamagana referandum y’umwaka ushize yimakajwe n’intore za FPR, igamije kwimika ubutegetsi budasimburwa mu Rwanda, ndetse n’ingirwa amatora abishamikiyeyo ateganyijwe umwaka utaha wa 2017. Bityo rikaba rikomeje gukangura abantu bubitsweho imitemeri ngo batavuga kugirango twese duharanire gushyira imbere ikintu cyose gituma twese duhaguruka mu mahoro tugatera imvugo imwe kandi igamburuza bidasubirwaho, ikintu cyangwa abantu bose bakomeje kutubuza uburenganzira bwacu bw’ibanze.

Banyarwanda,
Banyarwandakazi,
Imberakuri,
NamweNshutiz’u Rwanda,

Muri ibibihe byo gusoza umwaka, Ishyaka PS IMBERAKURI riboneyeho kandi gushima abo bose bakomeje kurifasha kwamagana FPR INKOTANYI mu mugambi mubisha wayo wo kugundira ubutegetsi ari nako ikomeza kuyobora u Rwanda nk’Abafayilizayi! Aha, Ishyaka PS IMBERAKURI rirashima ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe z’Amarika, Ibihugu bigize Ubumwe bw’Uburayi bikomeje kwamagana itekinika FPR INKOTANYI ikomeje gukorera Abanyarwanda ibatsindagiraho ubutegetsi bw’igitugu. Rirashishikariza kandi ibindi bihugu gutera mury’ibi, maze twese hamwe tukereka FPR Inkotanyi ko ariyo ya mbere ifite inyungu mu guha Abanyarwanda uburenganzira bwabo bw’ibanze harimo no kwihitiramo Abayobozi mu mudendezo. Kandi muri urwo rwego, Ishyaka PS Imberakuri rirasaba ibibihugu gutera indi ntambwe mu maguru mashya Abanyarwanda batarashira bigafatira ibyemezo bihamye FPR INKOTANYI cyane cyane ko amateka ya politiki yerekana ko amagambo yo kwamagana adaherekejwe n’ibikorwa atajya asubiza inyuma imigambi y’abiyemeje kugundira ubutegetsi n’ubwo bwose amaherezo bigaragara ko baba bibeshya. Bitabaye ibyo, ibibihugu byafatwa nk’aho birebera kandi bigashyigikira FPR INKOTANYI mu gihe byamagana kandi bigafatira ibyemezo Letaz’ibindi bihugu bidakurikiza amategeko nka FPR INKOTANYI!

Nimureke dukomeze dushyire imbere URUKUNDO, twifuriza buri Munyarwanda kugira UMURIMO umutunga, twimakaze kandi UBUTABERA mu guharanira inyungu rusange aho kwikunda twirengagiza Rubanda.

Amateka ya Yezu utarariye indimi imbere y’abategetsi babi b’isi tunezerwe ibibihe anatwigisha kugera ikirenge mu cye.

Noheri Nziza n’Umwaka Mushya Muhirewa 2017!

Harakabaho u Rwanda n’Abanyarwanda, Harakabaho Demokarasi mu Rwanda. Imana isumba byose ikomeze kutuyobora mu nzira nziza twiyemeje kandi uyu mwaka wa 2017 udushyitse ku insinzi.

Bikorewe i Kigali kuwa 25 Ukuboza 2016

Umunyamabanga Mukuru akaba n’Umuvugizi w’Ishyaka PS IMBERAKURI
MWIZERWA Sylver